Copyright 2024 - Custom text here

บุคลากรไอที

ที่มงานบุคลากรพลังไอทีเชิงสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบ ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ หมายเหตุ
1. ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ - หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - Creative Web Design  
  ครูเชี่ยวชาญ - หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม Cisco - Creative Media
    - หัวหน้าศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล วอศ.ขอนแก่น - Digital Innovation
    - ดูแลงานอินเตอร์คอนเน็คชั่น  
       
2. ดร.อาทิตย์ กลีบรัง - หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - Programming

   ครูชำนาญการพิเศษ - หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) - IOT , AI
    - ดูแลงานวิชาการระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ในภาพรวม   
       
3. นางสาวสรัญญา ทบแป - รองหัวหน้าสาขาฯ/รองหัวหน้าภาควิชาฯ - Online Marketing
   ครูชำนาญการพิเศษ - เลขานุการศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) - Programing
    - รับผิดชอบงานพัสดุสาขาฯ , งานการเงินสาขาฯ  
    - หัวหน้างานศูนย์ Digital Excellence Center  
       
4. นางสาววิจิตรา วงค์คำคูณ - เลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - Computer Graphic
   พนักงานราชการ - เลขานุการศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) - Animation
    - รับผิดชอบงานกิจกรรม (ปกครอง , เพิ่มปริมาณผู้เรียน) - Electronic Book
       
       
       
5. นายวัชรพล  มินาคูณ - ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการสาขาฯ  
  ครูพิเศษ - ช่วยงานศูนย์ Digital Excellence Center  
    - รับผิดชอบช่วยงานวิชาการสาขาฯ  
         - งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
          - งานประเมินโปรเจ็ค  

 

f t g m