Copyright 2024 - Custom text here

ความเป็นมา

ความเป็นมาของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมี ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ ทำหน้าที่หัวหน้าสาขาฯ ขับเคลื่อนและพัฒนาสาขาในแต่ละรุ่นจะมีเป้าหมายในการรับนักศึกษาจำนวน 20-25 คนโดยผ่านกระบวนการสอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน....

รุ่นแรกเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 
ในปีการศึกษา 2556 ได้เปิดจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในปีการศึกษา 25ุ63 ได้เปิดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ได้นำระบบไอทีเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย

          - การสอนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Teaching) เริ่มจากมีครูที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สรรค์สร้างการเรียนการสอน และจัดการแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมิติ มีทีมงานที่สร้างสรรค์

          - การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative Learning) การเรียนรู้ในเชิงรุก กล้าถาม กล้าตัดสินใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา

          - บรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ (Creative Atmosphere) การมีสภาพแวดล้อมเอื้อและสนับสนุนต่อการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งสามองค์ประกอบเป็นแนวทางที่ชัดเจนอันจะนำไปสู่คำว่า “ไอทีเชิงสร้างสรรค์” อย่างแท้จริง

          จากระบบไอทีเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีความเฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดีและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันตามลำดับ อาทิ เช่น
          1. รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในการแข่งขันออกแบบแอนิเมชั่น 
          2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ จากการเข้าร่วมประกวด สถานี่เรียนรู้ออกแบบเว็บไซต์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Web design) และ โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ในโครงการประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ ประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          3. รางวัลชนะเลิศ การออกแบบเว็บไซต์ ระดับระดับเยาวชน และประชาชน จากการร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2552 จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแก่น

          ก้าวต่อไปคือคำว่า “คุณภาพและมาตรฐานสากล” ในการผลิตนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และรองรับประชาคมอาเซียน (ผลตอบแทนจากความทุ่มเท มุ่งมั่นและตั้งใจ คือ รางวัลและประสบการณ์ตรงของนักศึกษาจากการเข้าร่วมแข่งขันฯ แต่มิได้หมายความว่า ระบบไอทีเชิงสร้างสรรค์จะหยุดแค่เพียงเท่านี้ การออกแบบและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสร้างสรรค์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน และเป็นมาตรฐานสากล คือเป้าหมายต่อไป

         เลือกสิ่งที่ดี ๆ เลือกเรียนไอที ให้กับชีวิต ที่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น น น น น

 

f t g m